NavigationPhụng Vụ Tổng Quát Giáo Xứ La Vang

PHỤNG VỤ BÍ TÍCH - CÁCH THỨC VÀ HƯỚNG DẪN
(Sẽ được bắt đầu áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm 2008)

BÍ TÍCH RỬA TỘI: Bản hướng dẫn này trình bày về thể thức xin chịu Bí Tích Rửa Tội cho trẻ em sơ sinh. Giáo Hội luôn khuyến khích các bậc cha mẹ thu xếp để con em mình đựợc chịu phép Rửa Tội trong vòng một tháng từ ngày chào đời. (Chi tiết...)

BÍ TÍCH MÌNH THÁNH CHÚA & GIẢI TỘI:

  1. Các con em thuộc GX Đức Mẹ La Vang được liên tục hướng dẫn giáo lý từ lớp mẫu giáo tới lớp 4 tại Trường Giáo Lý và Việt Ngữ La Vang. Trong suốt năm học lớp 4, chương trình Giáo Lý chú trọng đến việc chuẩn bị cho các em Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu.
  2. Các thủ tục, chương trình, thời khóa biểu sinh hoạt do Ban Giáo Lý Trường GL & VN La Vang đảm nhận với sự hợp tác của các phụ huynh học sinh của các lớp 4 trong năm đó. Ngày Rước Lễ Lần Đầu vào đầu Tháng Năm hàng năm.
  3. Các em từ Việt Nam mới qua hoặc từ các Giáo Xứ khác chuyển đến muốn xin Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu thì phụ huynh phải liên lạc với Sr Thanh Nga Trưởng Ban Giáo Lý ít nhất một năm trước ngày xin Xưng Tội Rước Lễ Lần đầu để Ban Giáo Lý có đủ thời gian hướng dẫn các em.

BÍ TÍCH THÊM SỨC:

  1. Các con em thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang được hướng dẫn và chuẩn bị trong suốt năm học lớp 11 giáo lý tại trường GL&VN La Vang để sẵn sàng nhận ơn Đức Chúa Thánh Thần trong ngày Chịu Phép Thêm Sức được tổ chức hàng năm vào Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (trung tuần Tháng Năm).
  2. Các thủ tục, các kỳ thi sát hạch, thời khóa biểu sinh hoạt, các buổi tĩnh tâm do Ban Giáo Lý Trường GL&VN La Vang phụ trách với sự cộng tác của các phụ huynh học sinh lớp 11 năm học đó.
  3. Các em từ Việt Nam mới qua hoặc từ các GX khác mới chuyển đến muốn Chịu Phép Thêm Sức thì phụ huynh phải liên lạc với Sr. Thanh Nga Trưởng Ban Giáo Lý ít nhất là một năm trước ngày xin Chịu Phép Thêm Sức để được hướng dẫn.

BÍ TÍCH HÔN PHỐI: Mục đích bản hướng dẫn này là để giúp đôi tân hôn chuẩn bị bước lên Bàn Thánh nhận Bí Tích Hôn Phối, thông hiểu các thủ tục và tiến trình theo luật Hội Thánh và quy định của GX Đức Mẹ La Vang. (Chi tiết...)

BÍ TÍCH XỨC DẦU: Xin liên lạc qua số điện thoại khẩn cấp - sức dầu 971-506-6019. Để tiện cho việc Phụng Vụ Bí Tích, xin cử người đi chung hướng dẫn khi mời các Linh Mục đến tư gia hay bệnh viện nào đó.

PHỤNG VỤ TANG LỄ: Để giúp giáo dân thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang nhanh chóng trong việc xin tổ chức lễ tang và các nghi thức cho người quá cố. BCH/HĐGX xin liệt kê các tiến trình tang gia cần phải làm và nhiệm vụ của GX đối với người quá cố, nếu người quá cố là thành viên của Giáo Xứ. (Chi tiết...)

QUY ĐỊNH VÀ THỂ THỨC GIA NHẬP GIÁO XỨ: ... Trong tinh thần kêu gọi hợp tác cũng như tạo điều kiện dễ dàng cho tất cả mọi người trong đại gia đình Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang có thể cùng nhau gánh vác trách nhiệm bảo tồn Giáo Xứ, với sự chấp thuận của cha Chánh Xứ, BCH/HĐGX xin được thông báo đến quý vị. (Chi tiết...)

CÁC MẪU ĐƠN:

Đơn Xin Chịu Bí Tích Rửa Tội

Đơn Xin Học Lớp Dự Bị Hôn Nhân - Xin nộp chung với Đơn Lãnh Bí Tích Hôn Phối

Đơn Lãnh Bí Tích Hôn Phối - Xin nộp chung với Đơn Xin Học Lớp Dự Bị Hôn Nhân

Đơn In Sách Lễ Cưới - Xin nộp chung với Đơn Lãnh Bí Tích Hôn Phối

Đơn Xin Học Giáo Lý Tân Tòng

Đơn Gia Nhập Giáo Xứ

Xin Chú Ý: Sau khi đọc cách thức, hướng dẫn và điền đơn xong bạn cần nộp vào văn phòng Giáo Xứ.

Xin Chú Ý: Muốn mở và in đơn bạn phải có Acrobat Reader. Bấm Download nếu bạn chưa có. Download