Chợ Tết 2008 - Trung Tâm Mục Vụ & Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang