NavigationTìm Hiểu Giáo Xứ La Vang Qua Ảnh


back [4 of 28] next

slideshow image
Tổng Giáo Phận Portland: Đức Tổng Giáo Mục Cornelius Power và Cha Morton Park. Cha Park là linh mục điều hành cơ quan thiện nguyện USCC để giúp đỡ người ti nạn từ Đông Nam Á. (Hình Chụp HH 1976) 

Ngừng slideshow | Trở Về Hình Đầu | Trở Về Trang Chính