NavigationTìm Hiểu Giáo Xứ La Vang Qua Ảnh


back [26 of 28] next

slideshow image
Hang Đá Đức Mẹ Lavang: Hang Đá được xây lên để nhớ ơn Đức Mẹ và để tượng trưng cho Giáo Xứ đã chọn Đức Mẹ Lavang làm tên hiệu. 

Bắt Đầu slideshow | Trở Về Hình Đầu | Trở Về Trang Chính