NavigationKinh Cầu Đức Bà:

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
  Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xướng: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
  Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
  Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xướng: Chúa Kitô nghe cho chúng con.
  Thưa: Chúa Kitô nhận lời chúng con.
Xướng: Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
  Thưa: Thương Xót Chúng Con
Xướng: Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
  Thưa: Thương Xót Chúng Con
Xướng: Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
  Thưa: Thương Xót Chúng Con
Xướng: Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
  Thưa: Thương Xót Chúng Con
Xướng: Rất Thánh Đức Bà Maria.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Mẹ Chúa Kitô.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Mẹ cực thanh cực tịnh.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Mẹ cực tinh cực sạch.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Mẹ rất đáng yêu mến.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Mẹ chỉ bảo đành lành.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Nữ cực khôn cực ngoan.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Nữ rất đáng kính chuộng.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Nữ rất đáng ngợi khen.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Nữ có tài có phép.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Nữ có lòng khoan nhân.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Nữ trung tín thật thà.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.

Xướng: Đức Bà là gương nhân đức.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Bà là Đấng trọng thiêng.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Bà như lầu đài David vậy.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Bà như tháp ngà báu vậy.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Bà như đền vàng vậy.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Bà là cửa Thiên Đàng.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Bà như sao mai sáng vậy.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Bà bàu chữa kẻ có tội.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Bà yên ủi kẻ âu lo.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Đức Bà phù hộ các giáo hữu.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Nữ Vương các Thánh Thiên Thần.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Nữ Vương các Thánh Tổ Tông.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Nữ Vương các Thánh Tiên Tri.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Nữ Vương các Thánh Tông Đồ.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Nữ Vương các Thánh hiển tu.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Nữ Vương hồn xác lên trời.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân-Côi.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.
Xướng: Nữ Vương ban sự Bình An.
  Thưa: Cầu cho Chúng Con.

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
  Thưa: Chúa tha tội chúng con.
Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
  Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
  Thưa: Chúa thương xót chúng con.

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

LỜI NGUYỆN: Chúng con đội ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con. Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian , chẳng bỏ loài kẻ có tội , lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta. Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy. Mẹ ôi , khoan thay , nhân thay , chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con. Xin Đức Mẹ thương xem yên ủi dạy dỗ chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên Thần cùng trên hết các Thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy. Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo , kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng. Chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa Thiên Đàng xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ , được chịu muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng. AMEN.


Back on top ^