NavigationKinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu


Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xướng:Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xướng:Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xướng:Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhận lời chúng con.
Xướng:Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy).
Xướng:Đức Chúa Con Chuộc Tội Cứu Thế là Đức Chúa Trời thật.
Xướng:Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Xướng:Ba Ngôi cùng là một Đức Chúa Trời.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng rất Thánh Đức Mẹ Đồng trinh.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu hợp làm một cùng Ngôi Thứ Hai cho trọn.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu uy vọng vô cùng.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Đền Thánh Chúa Trời.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Toà Đấng cực cao cực trọng.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa Thiên đàng.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người, cùng là chốn phải hướng về thay thảy.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nơi trót tính Đức Chúa Trời ngự.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ưa ý mọi đàng.

Xướng: Tim Đức Chúa Giêsu là mạch đầy rẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu các Thánh trên trời khao khát.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhuốc nha bội phần.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự yên ủi.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu là sự Sống cùng là sự sống lại chúng con.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu ban cho chúng được bằng yên và làm lành cùng Đức Chúa Trời.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu ban cho kẻ sắp qua đời được cậy trông.
Xướng:Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng.
Xướng:Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.
Thưa: Tha tội chúng con.
Xướng:Chúa Giêsu Chuộc Tôi Cứu Thế.
Thưa: Nghe chúng con.
Xướng:Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.
Thưa: Thương sót chúng con.
Xướng:Lạy Đức Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.

Lời Nguyện:
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời, chúng con xin Chúa trông đến Trái Tim Con rất yêu dấu Chúa, cùng những lời ngợi khen và những việc lành người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận và tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van vì một Đức Chúa Giêsu kitô con Chúa, là đấng hàng sống hàng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng Amen!.

Back on top ^