NavigationHình Ảnh Lễ Bổn Mạng Ban TTVLC 2011

Hình Ảnh Lễ Bổn Mạng Ban TTVLC - 2011

Thơ Mừng Bổn Mạng Ban TTVLC

Hôm nay lễ thánh Lu-ca
Quan thầy thừa tác viên La-vang mừng
Có thêm năm chị em luôn
Xin gia nhập chính trong nhóm này.

Trước mặt Cha sở, Cộng đoàn
Chị em tuyên hứa trung thành mãi luôn
Chăm lo phụng vụ cộng đồng
Đọc lời sách thánh nơi chung Cộng đoàn.

Mọi người cầu Chúa ban ơn
Chị em hăng hái giúp luôn cộng đoàn
Chăm lo phục vụ hảo hoàn
Đọc lời của Chúa rõ ràng lọt tai.

Đây là của lễ chị em
Tiến dâng lên Chúa cầu xin với Ngài
Ban ơn giúp chị em đây
Trung thành phục vụ hàng ngày tốt hơn.